Bregninge Kirke  
udsigt.jpg
kirkegaard3.jpg
kirkegaard.jpg
aarstal-ombygning.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke4.jpg
bregninge-kirke3.jpg
mur.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke5.jpg
port.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke2.jpg
bregninge-kirke.jpg
 
 
   
   

Oversigt kirken

     
Det sker
 

07-12-2021 kl. 14:00

Adventsmøde i seniorklubben

 

12-12-2021 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

19-12-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

24-12-2021 kl. 14:00

Gudstjeneste

 

24-12-2021 kl. 15:15

Gudstjeneste

 

Plantegning Bregninge kirke

 

 1. Runegravsten over Svend Sassersen - en af Danmarks fineste tidlige gravstene. Fra ca. 1150.
   
 2. Egetræspengeblok, indbundet i jernbånd og to kraftige hængelåse. Fra før 1500. Findes ikke længere i kirken.
   
 3. Gravsten over Sognepræst Benedict Jacob, fremstillet i rød sandsten og indmuret i våbenhusets væg. Har tidligere været brugt som trappesten. Fra 1375
   
 4. Orglet. Fra 1967. Bygget af Troels Krohn. 15 stemmer.
   
 5. Murene i kampesten er 1- 1,5 m. tykke. Enkelte steder træder kampestenene frem, men de fleste steder er det "lykkedes" øens murere med kalkmørtel at gøre murene lige. Den udvendige røde murstensmur er en skalmur, muret på kirken i 1882-83. I 1944 opstod en folkelig komite i sognet, der arbejdede på at få revet den røde skalmur væk og få den hvide middelalderkirke tilbage. Trods ihærdig indsats blev planen aldrig gennemført.
   
 6. Kirkens loft var oprindeligt et fladt bjælkeloft. I 1500 tallet fik kirken de eksisterende otteribbede, spidsbuede krydshvælv.
   
 7. Model af fuldriggeren "Ingolf" bygget i 1888 af en af skipperbyen Troenses skibsbyggere, R.V. Møller. Modellen er fra 1963.

  7, 8, 17. Kirkeskibene. Bregninge er et gammelt søfartssogn og kirken er præget af søhelten Niels Juels efterkommere, der bebor det nærliggende Valdemars slot og er ejere af gravkapellet i kirkens nordre sideskib.
   
 8. Model af mindre orlogsskib fra 17. århundrede bygget af Christian Jensen Thorsøe. Modellen er fra 1727
   
 9. Døbefonten er kirkens ældste inventar, fra ca. 1150. Den er bygget i romansk stil ed kors, liljer og ved foden fire barne- eller englehoveder eller måske endda djævlehoveder (det onde overvindes af den kristne dåb). Fadet er af nyere dato.
   
 10. Krucifiks. Bevaret er kun overkroppen og det let sænkede hoved. Det er oprindeligt et korbuekrucifiks fra ca. 1230-40, som er et klenodie fra katolsk tid og et af de fornemmeste af sin art.
   
 11. Sankt Andreas, den helgen som kirken oprindeligt var viet til, haft sin plads i koret. Hvornår billedet, som var et forgyldt billede af den korsfæstede helgen, er forsvundet, vides ikke. Men sognepræst Frederik Christian Lund skriver i 1823, at det ikke findes længere.
   
 12. Alterpartiet.
  Til 1883 var alterpartiet et barokrammeværk, med et alterbillede, der forestillede nadverens indstiftelse. Fra 1883-1997 var alterpartiet i nygotisk stil med tårne og tinder. Alterbilledet forestillede Jesus og den samritanske kvinde ved Sykars brønd.
  I 1997 undergik kirken er gennemgribende restaurering og man fik et smukt, moderne alterparti. Alterbilledet er malet af Sven Havsteen-Mikkelsen. Billedet har tre motiver. Til venstre ses Getsemane have. I midten ses Golgatha. Motivet til højre er åbent for fortolkning, men kunstneren kalder det selv for "Genkomsten."
   
 13. Alterstagerne og altersølv.
  Alterstagerne, fra 1590, er i barokstil af messingblik og er skænket af Hedvig Hardenberg og Erik Rosenkrantz, mor og søn på Kærstrup Herregård. Deres indskrift og våben ses på stagerne. Kærstrup Herregård lå sydøst for kirken og blev revet ned under Christian IV, der brugte materialerne til at bygge Valdemars slot med.
  Altersølvet opbevares til dagligt i boks. Det består af kalk og disk, fra 1687. De bærer begge Niels Juels og hans hustru Margrethe Ulfeldts våben.
   
 14. Prædikestolen er et smukt arbejde fra senrenæssancen, 1621. Den prydes af en en udskåret og bemalet billedserie, der viser scener fra Jesu liv. Bebudelsen, Jesu fødsel, Jacob Rosenkratzs og hans hustru Pernille Gyldenstjernes fædrene våben og initialer, korsfæstelsen og opstandelsen. Tillige er der skåret citater fra Jesu mund og nederst et citat fra Johannes evangeliet. Se flere billeder og læs teksterne på prædikestolen her.
   
 15. Søndre sideskib, også kaldet Thurinerskibet, blev bygget i 1570 i hele kirkens længde af Rosenkrantzerne på Kærstrup, som i det hele taget har ydet meget til kirkens inventar og udbygning. Sideskibet var beregnet til Thurøs borgere, der endnu ikke havde deres egen kirke. På denne tid tjente herremændene mange penge på eksport af stude og handel med Amerika, Asien og Afrika. I Bregninge fik man råd til at bygge sideskib og våbenhus og Rosenkrantzerne anlagde også et underjordisk begravelsesrum, en krypt, under et kapel i kirkens nordside.
   
 16. Et krucifiks reddet fra et Sct. Hans bål på Sydfyn. Krucifiksets alder og forhistorie kendes ikke.
   
 17. Orlogsfregat "Sofie Frederikke", opkaldt efter kammerherre Frederik Juel_Brockdorffs gemalinde. Modellen er fra 1791.
   
 18. Præsterækketavler over de seneste sogne- og hjælpepræster ved kirken. De ældste tavler er i depot og viser navnene over præsterne fra reformationen til . Tavlerne er fremstillet af den lokale snedker, Johannes Bæk, i 1995. Tidligere hang på denne plads signalhorn og kårde, som menes at have tilhørt Niels Juel og fremstillet i 1666. Disse genstande er ikke længere i kirkens varetægt.
   
 19. Tårnet. I 1793 lod general Frederik Juel (1761-1827) tårnets øverste del ommure og indrettede en ottekantet træbygning med vinduer til alle sider og en altan som afslutning. Til dette observatorium, eller "kragereden" som den hed i folkemunde, har mennesker valfartet til fra nær og fjern for at nyde den enestående udsigt.
  I 1883 overdækkes altanen med et spir, der hviler på otte søjler.
  Udsigten beses årligt af 50.000 mennesker og i mange år betalte beboerne i Bregninge sogn ikke kirkeskat, da udgifterne til kirkens drifts- og vedligeholdelsesudgifter kunne betales af entreindtægter og postkortsalg.
   
 20. Kirkeklokken
  Kirkens første klokke er fra 1590 skænket af Jacob Rosenkrantz og Hedvig Hardenberg fra Kærstrup.
  Klokken omstøbes i 1896 af C. Juel-Brockdorff og Julie Juel-Brockdorff.
  I dag har kirken en klokke fra 1983 med indskriften: "Støbt af Petit og Fritsen i Holland og ophængt af Bregninge meninghedsråd i 1983. GUD ALENE ÆREN". Klokken vejer 1200 kilo og blev betjent med håndkraft indtil, hvor der blev indført automatisk ringning.
   
 21. Nordre sideskib blev bygget på et eksisterende gravkapel af Niels Juel, søheltens sønnesøn med tilnavnet "den gale" eller "den onde" i 1750. Adgangen til kapellet blev genåbnet i forbindelse med restaureringen i 1997, da man isatte de gamle gitterlåger, der prydes af Juel-Brockendorffslægtens våben. Kapellet er lukket for offentligheden, men kan beskues gennem gitterlågerne fra kirken. Kapellet tjener som gravkapel for Juel-Brockendorffslægten og er deres ejendom.
   
 22. Fællesgraven med det sorte jernkors rummer 42 soldaters jordiske rester. Soldaterne faldt i Danmarks krige mod Tyskland i 1848-1851 og 1864, hvor dele af Valdemars slot blev brugt som krigslazerat.
   
 23. Stensoklen i omhyggeligt tilhuggede granitsten er meget tydelig på kirkens nordside.
   
 24. Gravkrypt for de adelige ejere af Kærstrup, anlagt under et kapel bygget af Jacob Rosenkrantz og Pernille Gyldenstjerne i 1570. Der er ikke adgang for offentligheden.
   
 25. Mindesten for Frederik Juel (1761-1827) opsat i 1827.
   
 26. Kirkegården er på 14000 kvm, svarende til næsten 3 fodboldbaner. Man har et mageløst vue over den fra tårnet. Der er ca. 1300 gravsteder. Et gammelt smukt stendige er rejst til værn mod kvæg, heste og grise, men har ikke kunnet holde egnens mange rådyr væk. Som værn mod dem og deres færden på gravstederne er det elektriske hegn sat op.